ZARZĄDZENIA, DECYZJE, WYTYCZNE, REGULAMINY

Zbiór aktów prawnych przydatnych w codziennej pracy.
W celu łatwiejszego znalezienia poszukiwanego aktu prawnego wciśnij CTRL+F
i wpis
z frazę z danego dokumentu.

pdf2Zarządzenie nr 43/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 października 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania składnikami majątkowymi, w zakresie obsługi osób osadzonych w ZK i AŚ

pdf2Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości nr 289/13/BM z dn19 września 2013 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zakresu czynności członków kierownictwa MS oraz Dyrektora Generalnego Urzędu

pdf2Zarządzenie nr 42/2013 Dyrektora Generalnego z dnia 14 października 2013 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia przeznaczenia ZK i AŚ

pdf2Zarządzenie nr 41/2013 z dnia 17 września 2013 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów świadectw oraz zaświadczeń ukończone szkolenia i doskonalenia zawodowego Służby Więziennej

pdf2Zarządzenie nr 40/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 18 września 2013 zmianiejące zarządzenie w sprawie gospodarowania środkami transportu w jednostkach organizacyjnych Słuzby Wieziennej

pdf2Zarządzenie nr 39/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 17 września 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych

pdf2Zarządzenie nr 38/13 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 sierpnia 2013 r zmieniające zarządzenie w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych

pdf2Zarządzenie nr 35/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 31 lipca 2013roku w sprawie realizacji projektu Nr 3112013 zakładający realizację działań bilateralnych w obszarze działań profilaktycznych, sposobów szkolenia z zakresu samobrony i technik interwencji oraz skutecznego rozwiązania sytuacji trudnych z wyłączeniem siły fizycznej finansowanego z funduszu współpracy Dwustronnej ustanowionej w ramach Programu „Wsparcie Służby Więziennej w tym sankcji poza więziennych” realizowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-201

Zarządzenie nr 258/13/BM Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Urzędu.

pdf2Zarządzenie nr 32/2013  Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 18 lipca 2013roku w sprawie zapobiegania i przeciwdziałaniu mobbingu dyskryminacji i molestowaniu w służbie

Zarządzenie nr 31/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie realizacji projektu predefiniowanego nr 220/2013 pn. „Utworzenie i wdrożenie systemów teleinformatycznych służących podniesieniu poziomu zarządzania jednostkami penitencjarnymi” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Zarządzenie nr 30/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie realizacji projektu predefiniowanego nr 248/2013 pn. „Wzmocnienie systemów ochrony i wyposażenia Grup Interwencyjnych Służby Więziennej i Grup Konwojowych oraz zwiększenie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Zarządzenie nr 29/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie realizacji projektu predefiniowanego nr 114/2013 pn. „Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej ukierunkowanych na podniesienie umiejętności służących prawidłowemu wykonaniu obowiązków służbowych” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Zarządzenie nr 28/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie realizacji projektu predefiniowanego nr 112/2013 pn. „Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno – zawodowe więźniów oraz stwarzanie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Zarządzenie nr 27/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie realizacji projektu predefiniowanego nr 144/2013 pn. „Realizacja szkoleń kadry Służby Więziennej podnoszących kwalifikacje zawodowe w celu zapewnienia właściwego poziomu stosowania kary pozbawienia wolności zgodnie z międzynarodowymi zasadami praw człowieka” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Regulamin 1/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie ceremoniału Służby Więziennej oraz musztry ceremonialnej.

Zarządzenie nr 26/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie realizacji Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.

Zarządzenie nr 17/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Zarządzenie nr 16/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie powołania zespołu ds. wypracowania koncepcji zmian w umundurowaniu funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Zarządzenie nr 15/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie powołania zespołu do spraw wypracowania regulacji prawnych związanych z przeciwdziałaniem zjawiskom mobbingu, dyskryminacji i molestowania seksualnego w Służbie Więziennej.

Zarządzenie nr 13/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie postępowania w przypadku wydawania , wymiany,zwrotu, utraty oraz rejestracji legitymacji służbowej funkcjonariusza i pracownika Służby Więziennej.

Zarządzenie nr 11/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie powołania zespołu ds. wypracowania koncepcji zmian odnoszących się do nowych rozwiązań merytorycznych zawartych w rozdziale 18 „Mieszkania funkcjonariuszy” ustawy o Służbie Więziennej.

Zarządzenie nr 10/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 12 marca 2013 r. q sprawie odznaki absolwenta szkolenia zawodowego w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Zarządzenie nr 9/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 6 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacji kwater tymczasowych i pokoi gościnnych oraz odpłatności za pokoje gościnne Służby Więziennej.

Zarządzenie nr 63/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania wytycznych w zakresie standaryzacji i ujednolicenia zasad stosowania zabezpieczeń techniczno – ochronnych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Zarządzenie nr 62/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ustanowienia odznaki „Semper paratus”.

Wytyczne nr 2/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14 maja 2012 r. w zmieniające wytyczne w sprawie kontroli zarządczej w Służbie Więziennej.

Zarządzenie nr 38/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykorzystania psów do realizacji zadań Służby Więziennej.

Zarządzenie nr 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Instrukcja nr 2/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie tworzenia i organizacji oddziałów penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Zarządzenie nr 17/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania dyrektorów oraz struktury organizacyjnej zakładów karnych i aresztów śledczych.

Zarządzenie nr 15/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Ośrodkowi Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Zarządzenie nr 14/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej.

Zarządzenie nr 13/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie kontroli jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

Zarządzenie nr 12/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 1 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej załatwiania spraw dotyczących obowiązku składania oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy Służby Więziennej , zobowiązanych do składania tych oświadczeń Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej.

Zarządzenie nr 10/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Zarządzenie nr 7/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalania pojemności jednostek penitencjarnych.

Zarządzenie nr 9/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia planu ochrony informacji niejawnych w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej.

Zarządzenie nr 8/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej w ramach doskonalenia zewnętrznego.

Decyzja nr 3/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji d/s oceny przydatności dla Centralnego Zarządu Służby Więziennej dokumentacji niearchiwalnej, której termin przechowywania upłynął.

Decyzja nr 2/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie powołania w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej Zespołu Projektowego do spraw wdrożenia w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej rozległej sieci informatycznej WAN.

Decyzja nr 1/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie powołania zespołu wchodzącego w skład polsko-ukraińskiej grupy roboczej powołanej w związku z zabezpieczeniem ze Strony Służby Więziennej Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

Obwieszczenie nr 1/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 11 stycznia 2012 r. o sprostowaniu błędu.

Instrukcja nr 1/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania z korespondencją kierowaną przez osadzonych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i innych organów międzynarodowej ochrony praw człowieka.

Zarządzenie nr 5/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 20 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej.

Zarządzenie nr 4/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 18 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasobu kwater tymczasowych i pokoi gościnnych.

Zarządzenie nr 3/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie powołania i zadań Koordynatora ds. Równego Traktowania w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej.

Zarządzenie nr 2/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzania sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej.

Zarządzenie nr 1/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 4 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych.

Zarządzenie nr 58/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia funduszu premiowego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i ustalenia regulaminu premiowania pracowników.

Zarządzenie nr 57/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia funduszu premiowego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i ustalenia regulaminu premiowania urzędników państwowych.

Zarządzenie nr 55/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej załatwiania spraw dotyczących obowiązku składania oświadczeń o stanie majątkowym pracowników Służby Więziennej, zobowiązanych do składania tych oświadczeń Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej.

Zarządzenie nr 53/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie powierzania przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji uprawnień mundurowych funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Zarządzenie nr 52/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania wytycznych w sprawie minimalnych wymagań dla systemów zabezpieczeń elektronicznych przeznaczonych do ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

Zarządzenie nr 50/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie współdziałania służby medycyny pracy Służby Więziennej i kierowników jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

Instrukcja nr 1/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu organizowania nauczania w szkołach oraz szkolenia kursowego w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Zarządzenie nr 36/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie określenia ramowego regulaminu pobytu w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej oraz ośrodkach szkolenia Służby Więziennej i ośrodkach doskonalenia kadr Służby Więziennej podczas odbywania szkolenia.

Zarządzenie nr 36/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu ds. koordynacji działań Służby Więziennej w związku z organizacją w Polsce Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie obowiązków przełożonych funkcjonariuszy Służby Więziennej związanych z realizacją niektórych uprawnień wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenie nr 30/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie powołania w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej zespołu ds. opracowania koncepcji w zakresie nowych norm należności umundurowania funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Zarządzenie nr 25/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zasad pobytu i wyżywienia w ośrodkach doskonalenia kadr Służby Więziennej.

Zarządzenie nr 17/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie rodzajów dokumentacji podstawowych jednostek służby medycyny pracy przy Służbie Więziennej, sposobu jej prowadzenia, udostępniania i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów w profilaktycznej opiece zdrowotnej wobec funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Wytyczne nr 1/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie sposobu gospodarowania przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej nieruchomościami, pozostającymi w ich trwałym zarządzie.

Zarządzenie nr 15/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zasad organizowania kwater tymczasowych i pokoi gościnnych oraz odpłatności za pokoje gościnne Służby Więziennej.

Zarządzenie nr 11/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie powołania zespołu ds. wypracowania koncepcji zmian przepisów ustawowych odnoszących się do uprawnień mieszkaniowych funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Decyzja nr 7/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oddziałów penitencjarnych.

Zarządzenie nr 6/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie uprawnień pracowników Służby Więziennej do wyżywienia podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Zarządzenie nr 5/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zasad zaopatrywania w okulary korygujące wzrok dla osób zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Zarządzenie nr 4/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie przeprowadzania postępowań sprawdzających wobec funkcjonariuszy i pracowników oraz kandydatów do służby lub pracy w Służbie Więziennej.

Zarządzenie nr 3/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie zasad organizacji i zakresu działań etatowych Grup Interwencyjnych Służby Więziennej.

Zarządzenie nr 1/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie powołania zespołu ds. koordynacji działań Służby Więziennej w związku z organizacją w Polsce Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Zarządzenie nr 94/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie określania wykazu zdarzeń nadzwyczajnych, sposobu postępowania w przypadku ich wystąpienia oraz trybu działania stanowisk dowodzenia.

Zarządzenie nr 93/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie organizacji w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej załatwiania spraw dotyczących obowiązku składania oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy Służby Więziennej, zobowiązanych do składania tych oświadczeń Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej.

Zarządzenie nr 88/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej.

Zarządzenie nr 87/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad funkcjonowania w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej czasopisma „Forum Penitencjarne”.

Zarządzenie nr 81/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej.

Instrukcja nr 27/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia i organizacji oddziałów penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Zarządzenie nr 83/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 19 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia
i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych.

Zarządzenie nr 80/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie
Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Zarządzenie nr 212/2010 Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej.

Decyzja nr 39/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie powołania w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej zespołu ds. opracowania koncepcji unowocześnienia umundurowania i wyposażenia polowego funkcjonariuszy Służby Więziennej, poprzez zastosowanie nowych materiałów, w celu poprawienia jego walorów funkcjonalnych i użytkowych
w oparciu o opracowania placówki badawczo-rozwojowej.

Regulamin nr 1/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Regulamin nr 2/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 18 października 2010 r. w sprawie sposobu pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Zarządzenie nr 69/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określania sposobu obliczania kosztów zakwaterowania funkcjonariuszy Służby Więziennej otrzymanych w czasie szkolenia.

Zarządzenie nr 68/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie organizacji współpracy międzynarodowej oraz podróży służbowych za granicę przedstawicieli Służby Więziennej.

Zarządzenie nr 63/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 6 września 2010 r. w sprawie ustalania wzoru aktu nadania stopnia Służby Więziennej.

Zarządzenie nr 61/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie umundurowania,wyżywienia, zakwaterowania i zaopatrzenia w środki higieny osobistej osób, które otrzymały przydział organizacyjno – mobilizacyjny do jednostki zmilitaryzowanej Służby Więziennej w czasie mobilizacji lub wojny, jak również powołanym na ćwiczenia do tych jednostek.

Zarządzenie nr 59/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 1 września 2010 r. w sprawie gospodarowania środkami transportu w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Zarządzenie nr 58/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 1 września 2010 r. w sprawie określenia rodzajów zada służbowych, w trakcie których funkcjonariusze Służby Więziennej nie mają obowiązku noszenia umundurowania i wyposażenia polowego.

Zarządzenie nr 51/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie przeprowadzania postępowań sprawdzających w stosunku do funkcjonariuszy i pracowników oraz kandydatów do służby lub pracy w Służbie Więziennej.

Zarządzenie nr 36/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu kierowania i szczegółowych warunków korzystania z obozów kondycyjnych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Zarządzenie nr 35/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad organizowania kwater tymczasowych i pokoi gościnnych oraz odpłatności za pokoje gościnne Służby Więziennej.

Zarządzenie nr 30/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania dyrektorów oraz struktury organizacyjnej zakładów i aresztów śledczych.

Wytyczne nr 2/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalania zasad organizacji i przeprowadzania interwencji przez służbę medycyny pracy Służby Więziennej po wystąpieniu zdarzeń stanowiących źródło silnego stresu.

ZARZĄDZENIE NR 5 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

ZARZĄDZENIE NR 1/09 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 5 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia akt osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej.

ZARZĄDZENIE NR 11 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej.

ZARZĄDZENIE NR 5 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie prowadzenia akt osobowych funkcjonariuszy Słuzby Więziennej.

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Służbie Więziennej, z tytułu których przysługują renty i odszkodowania.

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 września 1997 r. w sprawie zasad ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby
Więziennej.

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 września 1997 r. w sprawie zasad i trybu nadawania oraz wzoru odznaki „Za zasługi w pracy
penitencjarnej”.

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie obowiązków przełożonych funkcjonariuszy Służby Więziennej związanych z realizacją niektórych uprawnień wyborczych.

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 września 2005 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków przełożonych w zakresie zapewnienia funkcjonariuszom Służby Więziennej skoszarowanym w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej realizacji uprawnień związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 października 1997 r. w sprawie warunków i trybu delegowania, przyznawania uposażenia oraz innych świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Więziennej w czasie delegowania.

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 września 1997 r. w sprawie wysokości i warunków otrzymywania uposażenia i innych należności pieniężnych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej skierowanych do szkół lub na przeszkolenie albo na studia w kraju lub za granicą.

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 października 1997 r. w sprawie trybu ustalania okoliczności przyczyn wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej.

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej.

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 sierpnia 1997 r. w sprawie warunków wynagradzania lekarzy – funkcjonariuszy Służby Więziennej za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 września 1997 r. w sprawie sposobu zarządzania lokalami i budynkami mieszkalnymi przeznaczonymi dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.