Ustawy

Zbiór aktów prawnych przydatnych w codziennej pracy.
W celu łatwiejszego znalezienia poszukiwanego aktu prawnego wciśnij CTRL+F
i wpisz frazę z danego dokumentu.
Ustawa o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku 

USTAWA
z dnia 11 maja 2012 r.
o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
oraz niektórych innych ustaw.

USTAWA
z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu,
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

USTAWA
z dnia 11 maja 2012 r.
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

USTAWA
z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

USTAWA
z dnia 24 maja 2013 r.
o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

USTAWA
z dnia 20 stycznia 2011 r.
o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

USTAWA
z dnia 26 listopada 2010 r.
o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.

USTAWA
z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej,
Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej
i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

USTAWA
z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.
USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.
USTAWA z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy.
USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.
USTAWA
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.
USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.
USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
USTAWA
z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

USTAWA
z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

USTAWA
z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych.

USTAWA
z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

KONSTYTUCJA Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
USTAWA
z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.

USTAWA
z dnia 24 czerwca 1983 r. o Społecznej Inspekcji Pracy.