Rozporządzenia

akta

Zbiór aktów prawnych przydatnych w codziennej pracy.
W celu łatwiejszego znalezienia poszukiwanego aktu prawnego wciśnij CTRL+F
i wpisz frazę z danego dokumentu.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych 2013.01.14 zm. Dz.U.2012.1409.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW z dnia 10 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 2 października 2012 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH ORAZ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 10 października 2012 r. w sprawie warunków przewozu osób pojazdami Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH ORAZ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 października 2012 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy Służby Więziennej wykonują obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby funkcjonariusza Służby Więziennej.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 października 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału i opóźniania lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 września 2011 r.
w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem
Służby Więziennej lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Sprawiedliwości
lub organy Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 6 września 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 6 września 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW: SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1), OBRONY NARODOWEJ,
FINANSÓW ORAZ SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 2 sierpnia 2011 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej,
Służby Celnej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów
podlegających Ministrowi Sprawiedliwości oraz w środkach przewozu osób.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 24 lutego 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń
związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 lutego 2011 r.
w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 lutego 2011 r.
w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 4 lutego 2011 r.
w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i przeniesień.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 3 lutego 2011 r.
w sprawie współdziałania Służby Więziennej z Policją w przypadku zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej Służby Więziennej lub konwoju.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 stycznia 2011 r.
w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie trybu i warunków przyznawania świadczeń socjalnych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ich rodzin.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 stycznia 2011 r.
w sprawie wymagań w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie określania przełożonych właściwych do dokonywania potrąceń z uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz trybu postępowania w tych sprawach.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 stycznia 2011 r.
w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 grudnia 2010 r.
w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego przez funkcjonariusza Służby Więziennej
w zamian za wyżywienie.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy Służby Więziennej wykonują
obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności,
oraz trybu przyznawania dodatku do wynagrodzenia z tego tytułu.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 grudnia 2010 r.
w sprawie uprawnień funkcjonariuszy Służby Więziennej do wyżywienia podczas pełnienia służby.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 16 listopada 2010 r.
w sprawie uzbrojenia Służby Więziennej oraz rodzajów broni i środków ochrony stosowanych
przez jej funkcjonariuszy w czasie pełnienia obowiązków służbowych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 25 października 2010 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy
Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 października 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 października 2010 r.
w sprawie odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 5 października 2010 r.
w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 września 2010 r.
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 14 września 2010 r.
w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy
Służby Więziennej zwolnionych ze służby.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 sierpnia 2010 r.
w sprawie zwrotu kosztów przejazdu i wypłaty zryczałtowanego równoważnika pieniężnego
funkcjonariuszom Służby Więziennej i członkom ich rodzin.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 lipca 2010 r.
w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem
służby w Służbie Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 lipca 2010 r.
w sprawie przyznawania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi
Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie trybu oraz terminów zwrotu funkcjonariuszowi Służby Więziennej kosztów dojazdu
do miejsca pełnienia służby i z powrotem, wzorów wymaganych dokumentów,
a także sposobu dokumentowania poniesionych kosztów.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie rodzaju zadań zleconych, za które funkcjonariusz Służby Więziennej otrzymuje dodatkowe
wynagrodzenie.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 11 sierpnia 2010 r.
w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe
odszkodowanie.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 27 lipca 2010 r.
w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego
przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 4 sierpnia 2010 r.
w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania
czynności służbowych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym funkcjonariuszy Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 lipca 2010 r.
w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem
służby w Służbie Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 5 sierpnia 2010 r.
w sprawie stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 lipca 2010 r.
w sprawie szkolenia oraz doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 22 lipca 2010 r.
w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby
Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 lipca 2010 r.
w sprawie trybu składania oraz wzoru wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych
o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 lipca 2010 r.
w sprawie określenia trybu przeprowadzania procedury określającej predyspozycje funkcjonariuszy do
służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych w Służbie Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 4 sierpnia 2010 r.
w sprawie sztandaru jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 19 lipca 2010 r.
w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Służby Więziennej, których śmierć
nastąpiła w związku ze służbą.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 lipca 2010 r.
w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi Służby Więziennej
za remont lokalu mieszkalnego lub domu.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 lipca 2010 r.
w sprawie prowadzenia dokumentacji w aktach osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 lipca 2010 r.
w sprawie postępowania dotyczącego przyznawania odszkodowań i zwrotu kosztów zaopatrzenia
w wyroby medyczne funkcjonariuszom Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 19 lipca 2010 r.
w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi Służby Więziennej
z tytułu braku mieszkania.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 14 lipca 2010 r.
w sprawie przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych przez funkcjonariuszy
Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie świadectwa służby funkcjonariusza Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie trybu wypłaty zasiłku pogrzebowego funkcjonariuszowi Służby Więziennej
oraz rodzajów dokumentów wymaganych do jego wypłaty.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielania zezwoleń na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą przez funkcjonariuszy
Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 16 czerwca 2010 r.
w sprawie znaku graficznego Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 16 czerwca 2010 r.
w sprawie wzoru arkusza opinii służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 17 czerwca 2010 r.
w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej.

 

 


 

 

POZOSTAŁE ROZPORZĄDZENIA W TYM UPRZEDNIO OBOWIĄZUJĄCE